Labels

Search :

Saturday, September 3, 2016

Ajam Nirvikalpam-Adi Shankaracharya

ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು: ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ..ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ:
ಅಜಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ ನಿರಾಕಾರಮೇಕಂ
 ನಿರಾನಂದಮಾನಂದಮದ್ವೈತಪೂರ್ಣಂ
 ಪರಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ನಿರೀಹಂ
 ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪಂ ಗಣೇಶಂ ಭಜೇಮ ||
 ಗುಣಾತೀತಮಾನಂ ಚಿದಾನಂದರ...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Search More....

2014-2015-2016